Geen producten (0)

Voorwaarden

Op al onze producten en diensten gelden de algemene voorwaarden:

Algemene verkoop voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Two Wheelers zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Two Wheelers worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Two Wheelers ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Two Wheelers zijn vrijblijvend en Two Wheelers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Two Wheelers. Two Wheelers is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Two Wheelers dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2  Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Two Wheelers. 

3.3  Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van twee (2) procent per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Two Wheelers haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Two Wheelers om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Two Wheelers gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Two Wheelers. 

3.6 Two Wheelers is niet aansprakelijk voor evt  type fouten mbt de prijzen.

Artikel 4. Levering 
4.1 De door Two Wheelers opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom(men) van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Two Wheelers verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
6.1  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Two Wheelers geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

6.2  Two Wheelers garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 
7.1  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Two Wheelers daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Two Wheelers de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

7.3  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Two Wheelers te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 
8.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Two Wheelers, dan wel tussen Two Weelers en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Two Wheelers, is Two Wheelers niet aansprakelijk. 

Artikel 9. Overmacht 
9.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Two Wheelers in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Two Wheelers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

9.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Two Wheelers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 10. Diversen 
10.1  Indien u aan Two Wheelers schriftelijk opgave doet van een adres, is Two Wheelers gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Two Wheelers schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

10.2  Wanneer door Two Wheelers gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Two Wheelers deze Voorwaarden soepel toepast. 

10.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Two Wheelers in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Two Wheelers vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

10.4 Two Wheelers is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

10.5 Two Wheelers is niet aansprakelijk voor evt type fouten mbt prijzen en overige informatie (hieronder vallen maten/kleuren e.d.) die op de website wordt gepresenteerd, schrijf en typ fouten onder voorbehoud!

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Facebook Twitter Googleplus